Dnes je - svátek má  

 Povinné informace

 
        - Informace pro občany
        - Kalendář akcí
        - Úřední deska
        - Elektronická podatelna
        - Povinné informace
        - Veřejnoprávní smlouvy
        - Samospráva obce
        - Územní plán obce
        - Stavební akce, Projekty
        - Historie a památky obce
        - Firmy v obci
        - Power jóga
        - Ranch Kostelní Hlavno

 

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
1. Oficiální název: Obec Kostelní Hlavno
2. Důvod a způsob založení
Obec Kostelní Hlavno vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.

Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Kostelní Hlavno v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starosta obce, který je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
3. Organizační struktura: Starostka: Ing. Veronika Demešová
Místostarosta: PaedDr. Josef Rigl
Místostarostka: Ing. Eva Holečková
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Kostelní Hlavno,
294 76  Kostelní Hlavno  č.p. 12
tel./fax: 326 971 082, e-mail:
kostelnihlavno@tiscali.cz

ID datové schránky :  5w8b6is

Oznámení pověřence GDPR
Pověřenec Mladoboleslavský venkov z.ú., sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno, IČO 01172361

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:   7524181 / 0100  Komerční banka, a.s.
6. Identifikační číslo organizace (IČ):  00 238 112
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)  CZ00238112
Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Obecní úřad Kostelní Hlavno, tel./fax: 326 971 082, e-mail: kostelnihlavno@tiscali.cz

žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Kostelní Hlavno, tel./fax: 326 971 082, e-mail:
kostelnihlavno@tiscali.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Kostelní Hlavno,
tel./fax: 326 971 082, e-mail: kostelnihlavno@tiscali.cz


Formuláře na www.form.cz
Žádost o podepsání smlouvy na vodovodní přípojky
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)


Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Kostelní Hlavno,
tel./fax: 326 971 082, e-mail:
kostelnihlavno@tiscali.cz

Územní plán obce
Vyhlášky obce
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

---
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, 75002264
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Knihovna


 

 

©2006-2010 OBEC KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena